Általános Szerződési Feltételek

Bérbeadó, üzemeltető adatai:

Cégnév: NJK Hungary Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Mester utca 85/b 2. em. 220. ajtó
Cégjegyzékszám: 01-09-406931
Adószám: 32106428-2-43
Képviselő: Ősz József Norbert
Telefonszám: +36 30 367 8151
E-mail cím: norbert.osz@jucicleaning.hu
Honlap: www.jucicleaning.hu

Szerződés nyelve: magyar

(a továbbiakban: Bérbeadó)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Bérbeadó és a Bérbeadó által a www.jucicleaning.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Bérlő (a továbbiakban: Bérlő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Bérbeadó és Bérlő a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.jucicleaning.hu weboldalon keresztül történik függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Bérbeadó vagy közreműködője által történik.

Kérjük, amennyiben megrendelője, vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a www.jucicleaning.hu weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum bizonyos részei nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetőek vissza, magatartási kódexre nem utalnak.

A weboldal működésével, megrendelési és foglalási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén állunk rendelkezésére a megadott elérhetőségek bármelyikén.

Általános tudnivalók, a felek közötti szerződés létrejötte

A www.jucicleaning.hu weboldal takarítási, eszköz- és gépkölcsönzési, illetve egyéb  szolgáltatásokat kínál ügyfelei számára

A bérelhető eszközöknél megjelenített képek csak illusztrációk, valóságtól eltérhetnek.

A megjelenített eszközök az online felületen keresztül vagy telefonos úton előre foglalás után személyes megjelenéssel vehetők bérbe.

A eszközök bérbevételét követő folyamatokat jelen ÁSZF későbbi pontjai taglalják.

A feltüntetett árakat 27% ÁFA terheli, ennek tényét nettó összeg „+ÁFA” kifejezés jelöli.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus és elektronikusan igénybe vett szolgáltatásra, amely a www.jucicleaning.hu weboldalon keresztül történik.

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A www.jucicleaning.hu weboldalon történő megrendelést az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

A www.jucicleaning.hu weboldalon történő foglalás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A www.jucicleaning.hu weboldal szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden magánszemély vagy adóalany számára, előzetes regisztráció nélkül.

A szerződés nyelve magyar.

A Bérbeadó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Bérlőszolgálat elérhetőségei:

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 0-24 órában

E-mail: norbert.osz@jucicleaning.hu; judit.szabo@jucicleaning.hu 
Telefonszám: +36 30 910 1821 ; +36 30 367 8151 

A Bérbeadó szerződésszerű teljesítésének minősül, ha az eszköz a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, Bérlőszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Amennyiben a Weboldalon található bármely szolgáltatás vagy bérelhető eszköz minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon Bérlőszolgálatunkhoz!

A Weboldalon bérelhető / foglalható eszközök árváltoztatásának jogát a Bérbeadó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A módosítás a már lefoglalt / merendelt eszközök bérleti díját kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Bérbeadó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az eszköz közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt, akkor a Bérbeadó nem köteles az eszközt hibás áron rendelkezésre bocsátani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő vásárlás lehetőségét, amelynek ismeretében az Bérlő elállhat vásárlási szándékától.

Foglalást / megrendelést a Bérbeadó Weboldalán keresztül a Bérlő adataira vonatkozó mező maradéktalan kitöltése szükséges. (Ha a Bérlő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, amennyiben van megfelelő kapcsolati lehetőség, úgy hibaüzenetet kap a Bérbeadótól, és a foglalás meghiúsul a hiba javításáig)

A Bérbeadót a Bérlő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott foglalási adatokra visszavezethető bármilyen jellegű problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Bérlő a kiválasztott eszközt az eszköz terméklapján a foglalási űrlap kitöltésével tudja lefoglalni. A foglalás az adatok kitöltését, elküldését és egy a foglalásról szóló megerősítő e-mail érkezését követően válik véglegessé.

Ajánlati kötöttség, rendelések feldolgozása

A Bérlő által elküldött ajánlat (foglalás) megérkezését a Bérbeadó késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Bérlő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza:

az Bérlő által a foglalás, vagy a regisztráció során megadott adatokat

 • az Bérlő által a foglalás, vagy a regisztráció során megadott adatokat
 • a foglalt eszközhöz tartozó elemek felsorolását, mennyiségét

Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a foglalása a Bérbeadóhoz megérkezett.

A Bérlő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Bérbeadótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

Ha a Bérlő foglalását már elküldte a Bérbeadó részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Bérbeadó felé.

A foglalás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Bérlő felelőssége

A Bérlő jelen ÁSZF elfogadásával köteles a bérleti idő lejártának napján illetve – ha az előbb következik be – a bérleti szerződés megszűnésének napján az eszközt hiba – és hiánymentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban visszaszolgáltatni a Bérbeadónak. Ha az eszköz a Bérlő hibájából elvész vagy használhatatlanná válik, a Bérlő köteles az eszköz aktuális forgalmi értékét megtéríteni. Bérlő köteles gondoskodni a gép megfelelő tárolásáról és arról, hogy a gép megfelelően védve legyen a rongálástól és a jogtalan eltulajdonítástól. Rongálódás vagy hiba esetén a javítás költsége a Bérlőt terheli. Ha üzemeltetés közben a Bérlő rendellenességet észlel, köteles a készüléket haladéktalanul üzemen kívül helyezni, és ezzel egyidejűleg a Bérbeadót értesíteni.

Amennyiben az eszközben vagy annak alkatrészeiben bizonyítottan a Bérlő által okozott kár keletkezett, úgy annak értékét a Bérlő köteles megtéríteni a Bérbeadó részére.

A Bérlő továbbá kijelenti, hogy a bérlés végeztével a gépet olyan állapotban szolgáltatja vissza ahogyan az átadásra került részére. Különös tekintettel a használat során keletkezett szennyeződések eltávolítására. Amennyiben a Bérlő a gépet nem bérlésre alkalmas állapotban szolgáltatja vissza, úgy a Bérbeadó 5.000 Ft + ÁFA takarítási költséget számolhat fel.

Az online űrlap kitöltésével és elküldésével, vagy a telefonon érkező foglalásokat a bérlés napjától számított 24 órán belül lehet módosítani illetve lemondani.

24 órán belüli lemondás esetén az Bérlő köteles a rendelkezésre állási díjat megfizetni aminek az előre lefoglalt takarítógép teljes bérleti díját tartalmazza. Erről a Bérbeadó számlát állít ki az Bérlő felé.

Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a bérbe vett gépet a Bérbeadónak fel nem róható okból nem tudja használni.

Amennyiben a bérleti szerződés a Bérlőnek felróható okból megszűnik a bérleti idő lejárta előtt (pl. a Bérbeadó azonnali hatályú felmondásával), úgy a Bérbeadó jogosult a fennmaradó bérleti időre járó bérleti díjjal megegyező összegű meghiúsulási kötbérre, amelyet beszámíthat az óvadék összegébe. Bérlő kijelenti, hogy a kötbér összegét nem tartja eltúlzottnak, azt kifejezetten elfogadja.

Ha a Bérlő a bérleti idő lejártakor a gépet a Bérbeadó írásbeli (akár email útján küldött) felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult azt a Bérlőtől elszállítani.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a gép másra nem ruházható át, nem idegeníthető el, és nem terhelhető meg.

Bérbeadó a Bérlő által a jelen bérleti szerződésben megadott képviselőjének, kapcsolattartójának személyes adatait az EU Parlament és a Tanács 2016/679. sz. rendelete (továbbiakban: GDPR) 6. cikk 1.f. pontja alapján jogos érdekből, azonosítási és kapcsolattartási célból kezeli. Ha a Bérlő magánszemély, úgy személyes adatait a Bérbeadó GDPR 6. cikk 1.b pontja alapján szerződés megkötése teljesítése jogalappal kezeli a fenti célokból és módon.

A bérleti szerződésre a magyar jog az irányadó.

Felek jogvitájuk esetére kikötik a Fővárosi Törvényszék hatáskörét.

Bérbeadó felelőssége

A Bérbeadó vállalja, hogy a Bérlő részére használatra alkalmas eszközt biztosít, amelynek minden alkatrésze működőképes. Valamint vállalja, hogy az eszközt tiszta és rendezett állapotban adja át a Bérlő részére.

A Bérlő a bérbe vett eszözöket kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Bérbeadó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból  eredő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító eseményekért.

Az oldal használatával kapcsolatos felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Bérbeadó nem vállal felelősséget.

Bérbeadó kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Bérlő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Bérbeadó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezethetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Bérbeadó nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Bérbeadó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Bérbeadó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt a Bérlő elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.

Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Bérlő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Szerzői jogok

Az oldalon található információkat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a szerzői jog védi.

A szerzőt megillető jogok a következőek:

 1. a) a többszörözés (Szjt. 18-19. §),
 2. b) a terjesztés (Szjt. 23. §),
 3. c) a nyilvános előadás (Szjt. 24-25. §),
 4. d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (Szjt. 26-27. §),
 5. e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (Szjt. 28. §),
 6. f) az átdolgozás (Szjt. 29. §),
 7. g) a kiállítás (Szjt. 69. §).

A szerzői joggal való bármilyen visszaélés, a megrendelés / foglalás feltételeinek nem megfelelő jogszerűtlen felhasználása esetén, vagy erre utaló magatartás/utalás/fenyegetés esetén az információkhoz való hozzáférés a törvényi jogorvoslatig határozatlan időre felfüggesztésre kerül.

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Bérbeadó / Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Bérbeadó / Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Bérlőnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Panaszérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés:

A Bérlő az eszközzel vagy a Bérbeadó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Bérlőszolgálat (Vevőszolgálat)
E-mail: norbert.osz@jucicleaning.hu; judit.szabo@jucicleaning.hu 
Telefonszám: +36 30 910 1821 ; +36 30 367 8151 

A fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva.

Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe:

http://ec.europa.eu/odr

Bérbeadót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A Bérbeadó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Bérlőhöz eljusson. Ha a panaszt a Bérbeadó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Bérbeadó köteles öt évig megőrizni.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Bérbeadó és a Bérlő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Bérbeadóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Bérlő számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben Bérlő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 • Békéltető testület.

Az eszközök minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Bérlő eljárást kezdeményezhet a Bérbeadó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Bírósági eljárás
Bérlő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

Egyéb rendelkezések

A www.jucicleaning.hu weboldal Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való foglalás feltételezi az Bérlő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Bérbeadó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

A jelenlegi ÁSZF hatálybalépése: 2024.01.01.

NJK Hungary Kft.
Budapest, 2024.01.01.

Weboldalunk sütiket (cookie) használ a felhasználói élmény javításának érdekében.